Akedom, the organization that learns and teaches

As a team, we believe that the basis of our creativity and success is continuous learning, self-renewal, sharing what we have learned and producing solutions together with our stakeholders. This is exactly why we want to be a pioneer as an organization that learns and teaches together with our company academy Akedom.

 

We know that sharing knowledge lies at the heart of our success. At Denge Akedom, we wanted to create a platform where all our stakeholders would share their information and add new ones to them based on this foundation. We identify and organize the training needs of our internal and external stakeholders, and listen to our expert speakers together. You can follow the instagram address to be informed about the developments of Akedom, one of the strongest parts of our mission to be a learning and teaching organization.

/media/xiejqxln/dng_akedom_02.gif

You can follow Akedom on Instagram and be a part of our mission to be a learning and teaching organization.

News at Akedom

/media/50wkgfpv/skg.jpg
01.01.0001
7 min
Sustainable Development Days

In 2015, the United Nations announced the Sustainable Development Goals to create a better future for the whole world. These goals address the pressing environmental, political and economic challenges facing our world and call on all of us to be sensitive and develop solutions in these areas. As Denge, we continue to respond to this call.

More

Publications

You can download here our booklets “Pre-Treatment” and “Silicones” prepared by our Akedom team.

Fill out the form to get information about our activities and publications.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

İşbu Aydınlatma Metni, Velimeşe Organize Sanayi Böl. Mah. 259. Sk. No:4/1 Ergene Tekirdağ adresinde mukim Veri Sorumlusu Denge Kimya ve Tekstil Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (“DENGE KİMYA”/“ŞİRKET”) olarak; sosyal medya, internet sitemiz ve info maili aracılığıyla tarafınızca yapılan başvuru, öneri veya şikayetler kapsamında elde edilen kişisel veriler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında koruma altındadır.İşleme; KVKK’nın 3. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır.A.KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ Şirketimiz tarafından sunulan hizmet ve ürünlere ilişkin sosyal medya, web sitemiz ve info maili aracılığıyla yapılan başvuru, öneri ve şikayetler için tarafımızla iletişime geçen kişilerin kişisel verileri Şirketimizce işlenmektedir. Tarafınıza ait temin edilmesi muhtemel, ad soyad, adres, telefon numarası, e-posta adresi, sosyal medya hesapları, fotoğraf, müşteri işlem kayıtları ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kişisel veri tanımına giren her türlü veri aşağıdaki koşullar ve kapsamında DENGE KİMYA tarafından işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz DENGE KİMYA tarafından aşağıdaki amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir:
1. Müşteri şikayetlerinin alınması ve cevaplanması,
2. Finansal ve muhasebesel kayıtların tutulması,
3. İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Noterlik, Mahkeme ve Savcılıklar’a bildirim zorunluluğu ve DENGE KİMYA’nın hukuken haklarını korumak amacıyla her türlü yasal merci nezdinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
4. Adli ve idari makamlarca talep edilmesi halinde bilgi vermek,
5. Sair her türlü yasal zorunlulukları yerine getirmek.

C. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ Kişisel verileriniz, DENGE KİMYA’nın ticari olarak varlığını sürdürebilmesi ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli olması halinde;
1. Hissedarlarımıza ve yönetim kurulu üyelerimize, şirket yetkililerimize,
2. Şirketimizin bağımsız denetçilerine, muhasebecilerine, mali müşavirlerine, tedarikçilerine, danışmanlarına, avukatlarına,
3. Adli ve idari makamlara, hukuken yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına,
4. Dena Boya Ticaret Anonim Şirketi’ne Aktarılabilecektir.

D. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI ve HAKLARINI KULLANMA YÖNTEMİ Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi”, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde yer verilen haklarını ve taleplerini http://dengekimya.com/tr/kisisel-verilerin-korunmasi adresinde yer alan Başvuru Formunda yer verilen usule uygun olarak doldurmak suretiyle bildirebilecektir.6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimize aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:
1. Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 6698 sayılı Kanun’un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.