Öğrenen ve öğreten organizasyon, Akedom

Ekip olarak yaratıcılığımızın ve başarılarımızın temelinde sürekli öğrenme, kendini yenileme, öğrendiklerini paylaşma ve paydaşlarını bir araya getirerek birlikte çözüm üretmenin olduğuna inanıyoruz. Tam da bu nedenle kurduğumuz şirket akademimiz Akedom ile birlikte öğrenen ve öğreten bir organizasyon olarak öncü olmak istiyoruz.

 

Başarılarımızın temelinde bilgiyi paylaşmanın yattığını biliyoruz. Denge Akedom’da bu temelden yola çıkarak tüm paydaşlarımızın bilgilerini paylaşacağı, onlara yenilerini ekleyeceği bir platform oluşturmak istedik. İç ve dış paydaşlarımızın eğitim ihtiyaçlarını belirleyip bunları organize ediyor, birlikte alanında uzman konuşmacılarımızı dinliyoruz.

/media/xiejqxln/dng_akedom_02.gif

Öğrenen ve öğreten bir organizasyon olma misyonumuzun en güçlü parçalarından biri Akedom’un gelişmelerinden haberdar olmak için Instagram adresini takip edebilirsiniz.

Akedom'dan Haberler

/media/50wkgfpv/0-skg.jpg
16.12.2022
7 dk
Sürdürülebilir Kalkınma Günleri

2015 yılında Birleşmiş Milletler tüm dünya için daha iyi bir gelecek yaratmak amacıyla Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini açıkladı. Bu hedefler dünyamızın karşı karşıya olduğu acil çevresel, siyasi ve ekonomik sorunları ele alarak, bu alanlarda hepimizi duyarlı olmaya ve çözüm geliştirmeye çağırıyor. Denge olarak bu çağrıya cevap vermeye devam ediyoruz.

Devamı

Yayınlarımız

Akedom ekibimizin hazırladığı Ön Terbiye ve Silikonlar kitapçıklarımıza göz atın.

Aktivite ve yayınlarımız hakkında bilgi almak için formu doldurun
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

İşbu Aydınlatma Metni, Velimeşe Organize Sanayi Böl. Mah. 259. Sk. No:4/1 Ergene Tekirdağ adresinde mukim Veri Sorumlusu Denge Kimya ve Tekstil Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (“DENGE KİMYA”/“ŞİRKET”) olarak; sosyal medya, internet sitemiz ve info maili aracılığıyla tarafınızca yapılan başvuru, öneri veya şikayetler kapsamında elde edilen kişisel veriler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında koruma altındadır.İşleme; KVKK’nın 3. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır.A.KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ Şirketimiz tarafından sunulan hizmet ve ürünlere ilişkin sosyal medya, web sitemiz ve info maili aracılığıyla yapılan başvuru, öneri ve şikayetler için tarafımızla iletişime geçen kişilerin kişisel verileri Şirketimizce işlenmektedir. Tarafınıza ait temin edilmesi muhtemel, ad soyad, adres, telefon numarası, e-posta adresi, sosyal medya hesapları, fotoğraf, müşteri işlem kayıtları ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kişisel veri tanımına giren her türlü veri aşağıdaki koşullar ve kapsamında DENGE KİMYA tarafından işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz DENGE KİMYA tarafından aşağıdaki amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir:
1. Müşteri şikayetlerinin alınması ve cevaplanması,
2. Finansal ve muhasebesel kayıtların tutulması,
3. İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Noterlik, Mahkeme ve Savcılıklar’a bildirim zorunluluğu ve DENGE KİMYA’nın hukuken haklarını korumak amacıyla her türlü yasal merci nezdinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
4. Adli ve idari makamlarca talep edilmesi halinde bilgi vermek,
5. Sair her türlü yasal zorunlulukları yerine getirmek.

C. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ Kişisel verileriniz, DENGE KİMYA’nın ticari olarak varlığını sürdürebilmesi ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli olması halinde;
1. Hissedarlarımıza ve yönetim kurulu üyelerimize, şirket yetkililerimize,
2. Şirketimizin bağımsız denetçilerine, muhasebecilerine, mali müşavirlerine, tedarikçilerine, danışmanlarına, avukatlarına,
3. Adli ve idari makamlara, hukuken yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına,
4. Dena Boya Ticaret Anonim Şirketi’ne Aktarılabilecektir.

D. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI ve HAKLARINI KULLANMA YÖNTEMİ Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi”, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde yer verilen haklarını ve taleplerini http://dengekimya.com/tr/kisisel-verilerin-korunmasi adresinde yer alan Başvuru Formunda yer verilen usule uygun olarak doldurmak suretiyle bildirebilecektir.6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimize aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:
1. Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 6698 sayılı Kanun’un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.